A

AspNet.Identity.PostgreSQL

ASP.NET Identity provider for PostgreSQL databases.